Program praktyk studenckich i staży naukowych

INTiBS PAN zaprasza studentów wyższych uczelni do udziału w praktykach/stażach naukowych.

Kto może odbyć praktykę/staż w INTiBS?

 • Praktyki mogą odbyć studenci wszystkich lat studiów fizyki, chemii, nauki o materiałach, elektroniki oraz nauk pokrewnych;
 • Staże są dostępne także dla absolwentów, którzy ukończyli studia na wymienionym powyżej kierunku nie wcześniej niż 2 lata temu (choć do nich kierowana jest przede wszystkim oferta Studium Doktoranckiego w INTiBS). Mogą być realizowane na dwa sposoby:
  • w ramach wolontariatu (forma i czas do indywidualnego ustalenia);
  • skierowania z urzędu pracy (min. 3 miesiące, nie dotyczy wszystkich tematów -- ustalane indywidualnie).

Na czym polegają praktyki/staże?

Praktyki/staże naukowe polegają na włączeniu ich uczestników do zespołów badawczych pracujących w Instytucie i mają na celu zapoznanie studentów ze specyfiką pracy naukowej oraz nowoczesnymi metodami eksperymentalnymi i obliczeniowymi. Udział w praktykach umożliwi ponadto poznanie najnowszych osiągnięć w wybranych dziedzinach fizyki i chemii ciała stałego, aktualnych trendów badawczych i nowo powstających teorii. W trakcie praktyk/staży naukowych studenci mogą także prowadzić badania stanowiące przedmiot pracy licencjackiej lub magisterskiej.

Jaka jest forma praktyk/staży?

Możliwe są dowolne formy praktyki/stażu naukowego; zarówno okres i czas odbywania, częstotliwość jak i zakres tematyczny praktyk mogą być dowolnie ustalane w zależności od zainteresowań i możliwości studenta jak i potrzeb danej grupy badawczej. Mogą to więc być zajęcia codzienne np. w okresie wakacyjnym, lub kilkugodzinna praca raz lub kilka razy w tygodniu przez okres od jednego do kilku miesięcy w trakcie roku akademickiego. Po zakończeniu praktyki/stażu naukowego ich uczestnicy otrzymują stosowne zaświadczenie. Wyjątkiem są staże na podstawie skierowania z urzędu pracy, które trwają min. 3 miesiące, a ich dokładny przebieg jest indywidualnie ustalany.

Jakie są formalne wymogi odbycia praktyki/stażu?

 • Przed rozpoczęciem praktyki studenckiej niezbędne jest złożenie w Sekretariacie Instytutu następujących dokumentów:
  1. podania o przyjęcie na praktykę;
  2. skierowania na praktykę (ew. umowy pomiędzy uczelnią, a Instytutem) poświadczającego posiadanie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, czyli zawierającego klauzulę:

Uczelnia oświadcza, że student uczestniczący w praktyce został ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków:
- w ramach ubezpieczenia grupowego zapewnianego przez Uczelnię *)
- we własnym zakresie (podać nazwę ubezpieczyciela i numer polisy) *)
*) niepotrzebne skreślić

 • Przed rozpoczęciem stażu w ramach wolontariatu niezbędne jest złożenie w Sekretariacie Instytutu:
  1. podania o przyjęcie na staż w ramach wolontariatu i podpisanie umowy na przeprowadzenie stażu w ramach wolontariatu;
  2. zaświadczenia o ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 • Przed rozpoczęciem stażu na podstawie skierowania z urzędu pracy niezbędne jest złożenie w Sekretariacie Instytutu:
  1. podania o przyjęcie na staż;
  2. skierowanie na staż z urzędu pracy;
  3. zaświadczenia o ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków;
  4. zaświadczenia o przeprowadzeniu badań lekarskich, na które skieruje stażystę Instytut.

Jak wygląda procedura kwalifikacyjna?

 1. Należy zapoznać się z listą dostępnych tematów praktyk na niniejszej stronie, a następnie wybrać najbardziej odpowiadający temat;
 2. Skontaktować się (email, telefon) z opiekunem przypisanym do wybranego tematu celem ustalenia, czy odbycie praktyk/stażu jest możliwe (dobór terminów, forma, określenie dalszych wymagań opiekuna, itp);
 3. Decyzję o przyjęciu na praktykę podejmuje opiekun, który może posiłkować się dodatkowymi informacjami, np. prosząc studenta/absolwenta o skan indeksu obejmujący ostatnie semestry studiów;
 4. Po uzyskaniu zgody opiekuna należy dopełnić formalności składając wymagane dokumenty w sekretariacie Instytutu (patrz pytanie wyżej) PRZED rozpoczęciem praktyki/stażu.
 5. W przypadku stażu na podstawie skierowania z urzędu pracy, zdobycie skierowania pozostaje w gestii stażysty. Instytut przygotuje wymagane przez urząd pracy dokumenty deklarujące gotowość przyjęcia stażysty będące podstawą do zdobycia takiego

W razie problemów

 • Jeżeli pojawi się problem z wyborem tematyki, czy kontaktem z opiekunami, należy skontaktować się z dr. Tomaszem Zaleskim (e-mail: T.Zaleski@intibs.pl; tel. 71 395 4316);
 • W kwestiach formalnych należy kontaktować się z Sekretariatem Instytutu (intibs@intibs.pl, tel. 71 395 4225).Proponowana tematyka praktyk/staży: 


Analiza sieci słabych oddziaływań międzycząsteczkowych

Drukuj

Temat: Analiza sieci słabych oddziaływań międzycząsteczkowych

Opiekunowie: dr Marek Daszkiewicz

Kontakt: tel. 71 395 4145, email: M.Daszkiewicz@int.pan.wroc.pl.

Opis: Słabe wiązania wodorowe charakteryzują się porównywalną wartością energii oddziaływania z oddziaływaniami niewodorowymi (halogen···halogen, p···p). Fakt ten powoduje powstanie wzajemnej konkurencyjności w tej grupie oddziaływań, co jest przedmiotem szerokich badań w obszarze inżynierii kryształu. W trakcie pobytu w INTiBS Stażysta zaznajomi się z podstawowymi problemami naukowymi w pracowni krystalografii od hodowli monokryształów, poprzez samodzielne przygotowanie eksperymentu dyfrakcyjnego, udokładnienie struktury krystalicznej otrzymanych związków, po analizę sieci oddziaływań.

W rzeczywistości, nie znaleziono medycznego opinii, że nawet połowa pospólstwo na takiego środka Buy Kamagra Oral Jelly doświadcza skutków ubocznych. Gdy użytkownik odwiedza płeć terapeuty na temat zaburzeń erekcji, powinien on w zasadzie podjęcia szczegółowej historii medycznej, zwrócić szereg testów krwi w celu określenia poziomu cukru we krwi, EKG i zamówić, jeśli masz ponad 50. Każdy lek może powodować niechciane skutki uboczne. Dla niektórych naród skutki uboczne mogą być naprawdę niebezpieczne. Ponadto większość działań niepożądanych różnią się od osoby do osoby. Porozmawiaj z lekarzem na kwestia właściwego pozbywania się leku. Nie daj się leki takie jak Viagra z apteki internetowej, która oferuje pisać recept Kup Kamagra Oral Jelly lub że sprzedaje leki bez recepty.

 

Badania uporządkowania atomów w materiałach funkcjonalnych

Drukuj

Temat: Badania uporządkowania atomów w materiałach funkcjonalnych:

 • ferroikach – materiałach o spontanicznym uporządkowaniu momentów magnetycznych, dipolowych oraz stanów orientacyjnych;

 • przewodnikach jonowych – z nośnikami ładunku na przemieszczających się jonach;

 • nanomateriałach - układach jedno- lub wielofazowych o nanowymiarowych ziarnach.

Opiekun: Prof. dr hab. Marek Wołcyrz (Oddział Badań Strukturalnych)
Kontakt: tel. 71 395 4146, email: M.Wolcyrz@int.pan.wroc.pl.

Opis: Praktykant będzie miał do wyboru jeden z kilku tematów badawczych realizowanych w Oddziale Badań Strukturalnych INTiBS PAN. Dotyczą one analizy uporządkowania atomów w różnorodnych materiałach mono- lub polikrystalicznych mających ważne zastosowania praktyczne - ferroików, przewodników jonowych i nanomateriałów. Podstawowymi technika­mi badawczymi będą dyfrakcyjne metody rentgenowskie, uzupełnione w miarę potrzeb technikami dyfrakcji elektronów i wysokorozdzielczej mikroskopii elektronowej oraz metodami synchrotronowymi. Oprócz klasycznych oznaczeń struktur krystalicznych, praktykant będzie mógł także zająć się niekonwencjonalnymi badaniami krystalicznej struktury lokalnej materiałów wykazujących odstępstwa od idealnego uporządkowania. Istnieje również możliwość podjęcia prac obliczeniowo-eksperymentalnych polegających na komputerowym modelowaniu struktur krystalicznym o różnym stopniu uporządkowania.

W rzeczywistości, nie znaleziono medycznego opinii, że nawet połowa osoby na takiego środka Buy Kamagra Oral Jelly doświadcza skutków ubocznych. Gdy użytkownik odwiedza płeć terapeuty na temat zaburzeń erekcji, powinien on w zasadzie podjęcia szczegółowej historii medycznej, zwrócić szereg testów krwi w celu określenia poziomu cukru we krwi, EKG i zamówić, jeśli masz ponad 50. Każdy lek może powodować niechciane skutki uboczne. Dla niektórych naród skutki uboczne mogą być naprawdę niebezpieczne. Ponadto większość działań niepożądanych różnią się od osoby do osoby. Porozmawiaj z lekarzem na kwestia właściwego pozbywania się leku. Nie daj się leki takie jak Viagra z apteki internetowej, która oferuje pisać recept Kup Kamagra Oral Jelly lub że sprzedaje leki bez recepty.

 

Badanie aktywności katalizatorów ketonizacji alkoholi pierwszorzędowych

Drukuj

Temat: Badanie aktywności katalizatorów ketonizacji alkoholi pierwszorzędowych

Opiekun: dr hab. Roman Klimkiewicz

Kontakt: tel. 71 395 4221, email: R.Klimkiewicz@int.pan.wroc.pl

W rzeczywistości, nie znaleziono medycznego opinii, że nawet połowa lud na takiego środka Buy Kamagra Oral Jelly doświadcza skutków ubocznych. Gdy użytkownik odwiedza płeć terapeuty na temat zaburzeń erekcji, powinien on w zasadzie podjęcia szczegółowej historii medycznej, zwrócić szereg testów krwi w celu określenia poziomu cukru we krwi, EKG i zamówić, jeśli masz ponad 50. Każdy lek może powodować niechciane skutki uboczne. Dla niektórych osoby skutki uboczne mogą być naprawdę niebezpieczne. Ponadto większość działań niepożądanych różnią się od osoby do osoby. Porozmawiaj z lekarzem na kwestia właściwego pozbywania się leku. Nie daj się leki takie jak Viagra z apteki internetowej, która oferuje pisać recept Kup Kamagra Oral Jelly lub że sprzedaje leki bez recepty.

 

Charakterystyka właściwości cieplnych wybranych kompleksów molekularnych z wykorzystaniem różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC) oraz wagi termo grawimetrycznej (TGA)

Drukuj

Temat: Charakterystyka  właściwości cieplnych wybranych kompleksów molekularnych z wykorzystaniem różnicowejkalorymetrii skaningowej (DSC) oraz wagi termo grawimetrycznej (TGA)

Opiekunowie: dr hab. Marek Drozd.

Kontakt: tel. 71 395 4149, email: M.Drozd@int.pan.wroc.pl.

Opis: Połączone metody DSC oraz TGA umożliwiają szybkie odkrycie oraz weryfikację przemian fazowych, którym ulegają badane substancje stałe. Przeprowadzone zostaną pomiary właściwości kalorymetrycznych w zakresie temperatur od 100 K do 550o  C oraz pomiary termo grawimetryczne w zakresie 20 – 1000 o  C . Pomiary będą prowadzone, albo na naszych próbkach lub próbkach dostarczonych przez praktykanta-stażystę. Kolejnym etapem pracy będzie próba wytłumaczenia mechanizmów okrytych strukturalnych przemian fazowych na podstawie pomiaru widm oscylacyjnych w funkcji temperatury.  

W rzeczywistości, nie znaleziono medycznego opinii, że nawet połowa lud na takiego środka Buy Kamagra Oral Jelly doświadcza skutków ubocznych. Gdy użytkownik odwiedza płeć terapeuty na temat zaburzeń erekcji, powinien on w zasadzie podjęcia szczegółowej historii medycznej, zwrócić szereg testów krwi w celu określenia poziomu cukru we krwi, EKG i zamówić, jeśli masz ponad 50. Każdy lek może powodować niechciane skutki uboczne. Dla niektórych osoby skutki uboczne mogą być naprawdę niebezpieczne. Ponadto większość działań niepożądanych różnią się od osoby do osoby. Porozmawiaj z lekarzem na kwestia właściwego pozbywania się leku. Nie daj się leki takie jak Viagra z apteki internetowej, która oferuje pisać recept Kup Kamagra Oral Jelly lub że sprzedaje leki bez recepty.

 

Efekt Righi-Leduca, poprzeczne przewodnictwo cieplne, termiczny efekt Halla

Drukuj

Temat: Efekt Righi-Leduca, poprzeczne przewodnictwo cieplne, termiczny efekt Halla – badanie własności kwazicząstek w nadprzewodnikach wysokotemperaturowych

Opiekun: dr hab. Marcin Matusiak

Kontakt: tel. 71 395 4278, email: M.Matusiak@int.pan.wroc.pl

Mechanizm formowania się par Coopera w nadprzewodnikach wysokotemperaturowych pozostaje niewyjaśniony mimo ogromu pracy poświęconej badaniom. Własności stanu normalnego tych związków również nie doczekały się kompletnego opisu, a to one muszą stanowić klucz do rozwiązania zagadki wyjątkowo wysokiej temperatury pojawiania się tam stanu nadprzewodzącego.

Jedną z metod badań własności kwazicząstek w przewodnikach są pomiary współczynników transportowych, które mogą odzwierciedlać detale struktury elektronowej. Zjawiskiem względnie mało znanym, a mimo to bardzo użytecznym, jest efekt Righi-Leduca, będący swoistą hybrydą efektu Halla i elektronowego przewodnictwa cieplnego. Badaniom przede wszystkim tego zjawiska będzie poświęcona praktyka.

    Jej celem będzie zapoznanie się ze znaczeniem zjawisk magneto-termo-elektrycznych w badaniach nadprzewodników wysokotemperaturowych, a także z metodami pomiarowymi i ze sposobami analizy otrzymywanych danych.

W rzeczywistości, nie znaleziono medycznego opinii, że nawet połowa osoby na takiego środka Buy Kamagra Oral Jelly doświadcza skutków ubocznych. Gdy użytkownik odwiedza płeć terapeuty na temat zaburzeń erekcji, powinien on w zasadzie podjęcia szczegółowej historii medycznej, zwrócić szereg testów krwi w celu określenia poziomu cukru we krwi, EKG i zamówić, jeśli masz ponad 50. Każdy lek może powodować niechciane skutki uboczne. Dla niektórych naród skutki uboczne mogą być naprawdę niebezpieczne. Ponadto większość działań niepożądanych różnią się od osoby do osoby. Porozmawiaj z lekarzem na kwestia właściwego pozbywania się leku. Nie daj się leki takie jak Viagra z apteki internetowej, która oferuje pisać recept Kup Kamagra Oral Jelly lub że sprzedaje leki bez recepty.

 

Kwazicząstki w rozterce: dualizm elektronów 5f i jego zadziwiające konsekwencje

Drukuj

Temat: Kwazicząstki w rozterce: dualizm elektronów 5i jego zadziwiające konsekwencje.

Opiekun: Prof. dr hab. Dariusz Kaczorowski

Kontakt: tel. 71 395 4258, email: D.Kaczorowski@int.pan.wroc.pl.

Opis: W ostatnich kilku latach obserwuje się ogromny wzrost zainteresowania układami międzymetalicznymi na bazie aktynowców. Wynika to w dużej mierze z niedawnych odkryć niezwykłych aspektów zjawisk kolektywnych występujących w takich materiałach w niskich temperaturach: niekonwencjonalnych form nadprzewodnictwa, czy też egzotycznych uporządkowań magnetycznych, multipolowych lub/i orbitalnych. Zachowania te związane są prawdopodobnie ze specyficznym, „dualnym” charakterem elektronów 5foraz łatwością zmiany stopnia ich lokalizacji za pomocą czynników zewnętrznych. Mikroskopowo wynika to z faktu, iż podstawowe oddziaływania (kulombowskie, spinowo-orbitalne, wymienne), decydujące o charakterze stanu podstawowego, są tu podobnej wielkości. Z tej właśnie przyczyny opis teoretyczny takich układów jest trudny i pomimo wysiłków licznych grup badawczych na całym świecie - daleki od satysfakcjonującego. Zaskakujące niedawne odkrycia eksperymentalne, jak np. współistnienie ferromagnetyzmu i nadprzewodnictwa w UGe2, URhGe i UCoGe, niekonwencjonalne nadprzewodnictwo w PuCoGa5 i PuRhGa5, uporządkowanie kwadrupolowe w UPd3 i oktupolowe w NpO2, „ukryty parametr porządku” w URu2Si2, hipotetyczne uporządkowanie orbitalne w UGa3, szczególne zachowanie elektronów 5f w δ-Pu etc., nieustannie pozostają przedmiotem żywych debat fizyków i stymulują dalsze intensywne prace doświadczalne i teoretyczne nad tymi i podobnymi materiałami, prowadzone z dużym rozmachem przez najbardziej renomowane ośrodki naukowe na świecie (w tym INTiBS PAN we Wrocławiu), z wykorzystaniem najnowocześniejszych metod i technik badawczych.

W rzeczywistości, nie znaleziono medycznego opinii, że nawet połowa lud na takiego środka Buy Kamagra Oral Jelly doświadcza skutków ubocznych. Gdy użytkownik odwiedza płeć terapeuty na temat zaburzeń erekcji, powinien on w zasadzie podjęcia szczegółowej historii medycznej, zwrócić szereg testów krwi w celu określenia poziomu cukru we krwi, EKG i zamówić, jeśli masz ponad 50. Każdy lek może powodować niechciane skutki uboczne. Dla niektórych osoby skutki uboczne mogą być naprawdę niebezpieczne. Ponadto większość działań niepożądanych różnią się od osoby do osoby. Porozmawiaj z lekarzem na kwestia właściwego pozbywania się leku. Nie daj się leki takie jak Viagra z apteki internetowej, która oferuje pisać recept Kup Kamagra Oral Jelly lub że sprzedaje leki bez recepty.

 

Nanocząstki złożonych tlenków o zmiennej wartościowości: mikrostruktura a reaktywność chemiczna

Drukuj

Temat: Nanocząstki złożonych tlenków o zmiennej wartościowości: mikrostruktura a reaktywność chemiczna.

Opiekun: Prof. nadzw. dr hab. Leszek Kępiński

Kontakt: tel. 71 395 4155, email: L.Kepinski@int.pan.wroc.pl.

Opis: Nanocząstki złożonych tlenków o zmiennej wartościowości są interesujące ze względów czysto naukowych jak i aplikacyjnych. W pierwszym przypadku ciekawe jest określenie w jaki sposób rozmiar cząstek determinuje strukturę (granice mieszalności, skład fazowy, rodzaj ścian na powierzchni) oraz chemię (walencyjność jonów metali, redukowalność) złożonych tlenków. Istniejące, nieliczne dane pokazują, że należy się spodziewać wyraźnych różnic w porównaniu z dobrze znanymi układami makroskopowymi. Z drugiej strony nanorozmiarowe złożone tlenki znajdują zastosowanie jako katalizatory reakcji utleniania, składniki ogniw paliwowych, a także elementy układów mikro czy optoelektronicznych.

Praca ma charakter doświadczalny i interdyscyplinarny. W zależności od zdolności i upodobań kandydata akcent może być położony na stronę „fizyczną” (badania mikrostruktury za pomocą transmisyjnej i skaningowej mikroskopii elektronowej) bądź na stronę „chemiczną” (synteza nanocząstek, badania redukowalności i aktywności katalitycznej).

W rzeczywistości, nie znaleziono medycznego opinii, że nawet połowa naród na takiego środka Buy Kamagra Oral Jelly doświadcza skutków ubocznych. Gdy użytkownik odwiedza płeć terapeuty na temat zaburzeń erekcji, powinien on w zasadzie podjęcia szczegółowej historii medycznej, zwrócić szereg testów krwi w celu określenia poziomu cukru we krwi, EKG i zamówić, jeśli masz ponad 50. Każdy lek może powodować niechciane skutki uboczne. Dla niektórych pospólstwo skutki uboczne mogą być naprawdę niebezpieczne. Ponadto większość działań niepożądanych różnią się od osoby do osoby. Porozmawiaj z lekarzem na kwestia właściwego pozbywania się leku. Nie daj się leki takie jak Viagra z apteki internetowej, która oferuje pisać recept Kup Kamagra Oral Jelly lub że sprzedaje leki bez recepty.

 

Od intrygujących właściwości ciała stałego do skomplikowanych modeli teoretycznych, czyli co w krysztale siedzi

Drukuj

Temat: Od intrygujących właściwości ciała stałego do skomplikowanych modeli teoretycznych, czyli co w krysztale siedzi

Opiekun: Prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Gajek

Kontakt: tel. 71 395 4192, email: Z.Gajek@int.pan.wroc.pl.

Opis: Praktyka miałaby na celu zapoznanie z jednym z zaproponowanych przeze mnie tematów prac magisterskich.

W rzeczywistości, nie znaleziono medycznego opinii, że nawet połowa lud na takiego środka Buy Kamagra Oral Jelly doświadcza skutków ubocznych. Gdy użytkownik odwiedza płeć terapeuty na temat zaburzeń erekcji, powinien on w zasadzie podjęcia szczegółowej historii medycznej, zwrócić szereg testów krwi w celu określenia poziomu cukru we krwi, EKG i zamówić, jeśli masz ponad 50. Każdy lek może powodować niechciane skutki uboczne. Dla niektórych lud skutki uboczne mogą być naprawdę niebezpieczne. Ponadto większość działań niepożądanych różnią się od osoby do osoby. Porozmawiaj z lekarzem na topika właściwego pozbywania się leku. Nie daj się leki takie jak Viagra z apteki internetowej, która oferuje pisać recept Kup Kamagra Oral Jelly lub że sprzedaje leki bez recepty.

 

Osobliwe stany materii skondensowanej w pobliżu zera bezwzględnego.

Drukuj

Temat: Osobliwe stany materii skondensowanej w pobliżu zera bezwzględnego.

Opiekun: Prof. nadzw. dr hab. Tomasz Cichorek (Oddział Magnetyków)

Kontakt: tel. 71 395 4265, e-mail: T.Cichorek@int.pan.wroc.pl.

Opis: Eksperymenty wykonywane w temperaturach do 0.03 K i w polach magnetycznych do  16  T  pozwalają  na  określenie  stanu  podstawowego  materii  skondensowanej.  Obecnie w  Laboratorium  Niskich  Temperatur badane są układy takie jak Zr/As/Se oraz skutterudyty arsenowe. Ich osobliwe własności transportowe i termodynamiczne wskazują na oddziaływanie elektronów przewodnictwa z kwantowo-mechanicznie tunelującymi cząstkami oraz na różnorodne własności ciężkofermionowe.

W rzeczywistości, nie znaleziono medycznego opinii, że nawet połowa pospólstwo na takiego środka Buy Kamagra Oral Jelly doświadcza skutków ubocznych. Gdy użytkownik odwiedza płeć terapeuty na temat zaburzeń erekcji, powinien on w zasadzie podjęcia szczegółowej historii medycznej, zwrócić szereg testów krwi w celu określenia poziomu cukru we krwi, EKG i zamówić, jeśli masz ponad 50. Każdy lek może powodować niechciane skutki uboczne. Dla niektórych naród skutki uboczne mogą być naprawdę niebezpieczne. Ponadto większość działań niepożądanych różnią się od osoby do osoby. Porozmawiaj z lekarzem na kwestia właściwego pozbywania się leku. Nie daj się leki takie jak Viagra z apteki internetowej, która oferuje pisać recept Kup Kamagra Oral Jelly lub że sprzedaje leki bez recepty.

 

Preparatyka, charakterystyka i reaktywność nanorozmiarowych cząstek metalu na podłożu tlenkowym

Drukuj

Temat: Preparatyka, charakterystyka i reaktywność nanorozmiarowych cząstek metalu na podłożu tlenkowym.

Opiekun: Dr hab. Janina Okal

Kontakt: tel. 71 395 4152, email: J.Okal@int.pan.wroc.pl.

Opis: Układy zawierające metale takie jak Ru, Pt lub Pd osadzone na węglu, krzemionce, tlenku glinu lub zeolicie są powszechnie używane w reakcjach katalitycznego uwodornienia i utleniania węglowodorów. Obecnie w literaturze obserwuje się duże zainteresowanie otrzymywaniem nanorozmiarowych cząstek metali, a także tlenkowych nośników, nowymi niekonwencjonalnymi metodami np. metodą solwotermalną. Produkty otrzymane tą metodą posiadają jednorodną morfologię, dobrze kontrolowany chemiczny skład oraz cząstki o wąskim rozkładzie wielkości.  Praca ma charakter doświadczalny i obejmie syntezę układu Me/nośnik i jego charakterystykę różnymi metodami: mikroskopią elektronową, dyfrakcją rentgenowską i metodami chemisorpcyjnymi. Reaktywność układu będzie testowana w reakcji uwodornienia benzenu.

W rzeczywistości, nie znaleziono medycznego opinii, że nawet połowa pospólstwo na takiego środka Buy Kamagra Oral Jelly doświadcza skutków ubocznych. Gdy użytkownik odwiedza płeć terapeuty na temat zaburzeń erekcji, powinien on w zasadzie podjęcia szczegółowej historii medycznej, zwrócić szereg testów krwi w celu określenia poziomu cukru we krwi, EKG i zamówić, jeśli masz ponad 50. Każdy lek może powodować niechciane skutki uboczne. Dla niektórych osoby skutki uboczne mogą być naprawdę niebezpieczne. Ponadto większość działań niepożądanych różnią się od osoby do osoby. Porozmawiaj z lekarzem na kwestia właściwego pozbywania się leku. Nie daj się leki takie jak Viagra z apteki internetowej, która oferuje pisać recept Kup Kamagra Oral Jelly lub że sprzedaje leki bez recepty.

 

Spektroskopia oscylacyjna w badaniach chemicznych

Drukuj

Temat: Spektroskopia oscylacyjna w badaniach chemicznych

Opiekunowie: prof. dr hab. Jan Baran, dr hab. M.K. Marchewka

Kontakt: tel. 71 395 4149, email: J.Baran@int.pan.wroc.pl, M.Marchewka@int.pan.wroc.pl.

Opis: Zostanie pokazana rola  spektroskopii oscylacyjnej (IR, FIR, Raman) w badaniach nowych substancji chemicznych występujących w różnych stanach skupienia (gaz, ciecz , ciało stałe). Istnieje możliwość wykonania pomiarów widm oscylacyjnych dla własnych substancji, lub w ramach prowadzonych badań w naszym zespole. Zmierzone widma poddane będą interpretacji, umożliwiającej wyciągnięcie wniosków dotyczących właściwości strukturalnych i identyfikacji badanych substancji. W przypadku substancji krystalicznych wykazujących przemiany fazowe,  możliwe będzie wykonanie pomiarów widm w szerokim zakresie temperatur (od ok. 250o C do 10 K).

W rzeczywistości, nie znaleziono medycznego opinii, że nawet połowa pospólstwo na takiego środka Buy Kamagra Oral Jelly doświadcza skutków ubocznych. Gdy użytkownik odwiedza płeć terapeuty na temat zaburzeń erekcji, powinien on w zasadzie podjęcia szczegółowej historii medycznej, zwrócić szereg testów krwi w celu określenia poziomu cukru we krwi, EKG i zamówić, jeśli masz ponad 50. Każdy lek może powodować niechciane skutki uboczne. Dla niektórych lud skutki uboczne mogą być naprawdę niebezpieczne. Ponadto większość działań niepożądanych różnią się od osoby do osoby. Porozmawiaj z lekarzem na kwestia właściwego pozbywania się leku. Nie daj się leki takie jak Viagra z apteki internetowej, która oferuje pisać recept Kup Kamagra Oral Jelly lub że sprzedaje leki bez recepty.

 

Spektroskopia w podczerwieni i spektroskopia ramanowska na zorientowanych próbkach monokrystalicznych

Drukuj

Temat: Spektroskopia w podczerwieni i spektroskopia ramanowska na zorientowanych próbkach monokrystalicznych

Opiekunowie: prof. dr hab. Jan Baran, dr hab. M.K. Marchewka, dr hab. Marek Drozd.

Kontakt: tel. 71 395 4149, email: J.Baran@int.pan.wroc.pl, M.Marchewka@int.pan.wroc.pl, M.Drozd@int.pan.wroc.pl.

Opis: W ramach prowadzonych przez nas tematów badawczych zostaną przeprowadzone pomiary widm (IR, FIR, Ramana) w świetle spolaryzowanym na zorientowanych próbkach monokrystalicznych. Podjęta będzie próba korelacji zmierzonych widm ze strukturą wyznaczoną metodami dyfrakcyjnymi. W przypadku kryształów wykazujących przemiany fazowe, istnieje możliwość przeprowadzenia pomiarów widm w funkcji temperatury, a następnie dyskusji zmierzającej do wytłumaczenia mechanizmu przemiany fazowej na poziomie molekularnym. 

W rzeczywistości, nie znaleziono medycznego opinii, że nawet połowa naród na takiego środka Buy Kamagra Oral Jelly doświadcza skutków ubocznych. Gdy użytkownik odwiedza płeć terapeuty na temat zaburzeń erekcji, powinien on w zasadzie podjęcia szczegółowej historii medycznej, zwrócić szereg testów krwi w celu określenia poziomu cukru we krwi, EKG i zamówić, jeśli masz ponad 50. Każdy lek może powodować niechciane skutki uboczne. Dla niektórych lud skutki uboczne mogą być naprawdę niebezpieczne. Ponadto większość działań niepożądanych różnią się od osoby do osoby. Porozmawiaj z lekarzem na topika właściwego pozbywania się leku. Nie daj się leki takie jak Viagra z apteki internetowej, która oferuje pisać recept Kup Kamagra Oral Jelly lub że sprzedaje leki bez recepty.

 

Synteza i badania spektroskopowe nanomateriałów tlenkowych – morfologia, struktura i właściwości spektroskopowe

Drukuj

Temat:Synteza i badania spektroskopowe nanomateriałów tlenkowych – morfologia, struktura i właściwości spektroskopowe.

Opiekun: Dr hab. Rafał J. Wiglusz

Kontakt: tel. 71 395 4159, email: R.Wiglusz@int.pan.wroc.pl.

Opis: Zadanie będzie polegało na syntezie nanomateriałów tlenkowych typu AB2O4, gdzie A - Mg, Zn, Ca, Ba; B - Al, Ga, In, Gd, Y, jak również domieszkowanie i współdomieszkowanie jonami lantanowców. Następnie, zbadanie morfologii (TEM), struktury (XRD, IR, Raman), a także właściwości spektroskopowe (widma absorpcji, emisji, pomiary czasów życia) powyższych związków. Aparatura do syntez i pomiarów spektroskopowych znajduje się w Zakładzie Spektroskopii Stanów Wzbudzonych INTiBS PAN.

Praktykant w zależności od zainteresowań może skupić się albo na samej syntezie albo na badaniu właściwości materiałów.

 

Synteza i wstępna charakterystyka materiałów nanoCe1-xLnxO2-y/TiO2

Drukuj

Temat: Synteza i wstępna charakterystyka materiałów nanoCe1-xLnxO2-y/TiO2

Opiekunowie: dr Małgorzata Małecka

Kontakt: tel. 71 395 4150, email: M.Malecka@int.pan.wroc.pl.

Opis: Celem praktyki/stażu będzie synteza materiałów nanoCe1-xLnxO2-y/TiO2, oraz ich wstępna charakterystyka metodami mikroskopowymi i dyfrakcyjnymi. W trakcie praktyki studenci będą brali udział w syntezie nanomateriałów i będą mogli oswoić się ze specyfika pracy w laboratorium.

W rzeczywistości, nie znaleziono medycznego opinii, że nawet połowa osoby na takiego środka Buy Kamagra Oral Jelly doświadcza skutków ubocznych. Gdy użytkownik odwiedza płeć terapeuty na temat zaburzeń erekcji, powinien on w zasadzie podjęcia szczegółowej historii medycznej, zwrócić szereg testów krwi w celu określenia poziomu cukru we krwi, EKG i zamówić, jeśli masz ponad 50. Każdy lek może powodować niechciane skutki uboczne. Dla niektórych naród skutki uboczne mogą być naprawdę niebezpieczne. Ponadto większość działań niepożądanych różnią się od osoby do osoby. Porozmawiaj z lekarzem na kwestia właściwego pozbywania się leku. Nie daj się leki takie jak Viagra z apteki internetowej, która oferuje pisać recept Kup Kamagra Oral Jelly lub że sprzedaje leki bez recepty.

 

Synteza nanokrystalicznych katalizatorów tlenkowych

Drukuj

Temat: Synteza nanokrystalicznych katalizatorów tlenkowych

Opiekun: dr Michalina Kurnatowska

Kontakt: tel. 71 395 4157, email: M.Kurnatowska@int.pan.wroc.pl

Celem praktyk będzie otrzymanie nanokrystalicznych katalizatorów na bazie tlenków metali przejściowych o różnym stężeniu metali metodą strącanie w mikroemulsji oraz w reaktorze. Kolejnym krokiem będzie sprawdzenie za pomocą metod spektroskopowych i mikroskopowych czy otrzymany materiał jest jednorodny pod względem składu chemicznego i morfologii.

Praktyka kierowana dla studentów kierunków chemicznych po 3 roku studiów. 

W rzeczywistości, nie znaleziono medycznego opinii, że nawet połowa lud na takiego środka Buy Kamagra Oral Jelly doświadcza skutków ubocznych. Gdy użytkownik odwiedza płeć terapeuty na temat zaburzeń erekcji, powinien on w zasadzie podjęcia szczegółowej historii medycznej, zwrócić szereg testów krwi w celu określenia poziomu cukru we krwi, EKG i zamówić, jeśli masz ponad 50. Każdy lek może powodować niechciane skutki uboczne. Dla niektórych lud skutki uboczne mogą być naprawdę niebezpieczne. Ponadto większość działań niepożądanych różnią się od osoby do osoby. Porozmawiaj z lekarzem na topika właściwego pozbywania się leku. Nie daj się leki takie jak Viagra z apteki internetowej, która oferuje pisać recept Kup Kamagra Oral Jelly lub że sprzedaje leki bez recepty.

 

Synteza oraz badanie właściwość emisyjnych luminoforów

Drukuj

Konsorcjum Nowe Wydajne Luminofory do Oświetleń i Koncentratorów Słonecznych działające przy Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN ogłasza nabór na PRAKTYKI dla STUDENTÓW CHEMII, FIZYKI, INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ oraz  ELEKTRONIKI.

W trakcie praktyki studenci będą brali udział w syntezie oraz badaniu właściwość emisyjnych luminoforów. Zapoznają się z nowoczesnymi metodami pomiarowymi, nauczą się syntezy nanomateriałów. Więcej o projekcie, które realizuje Konsorcjum można dowiedzieć się na stronie http://loks.int.pan.wroc.pl

Chętni proszeni są o przesłanie swojego listu motywacyjnego oraz skanu indeksu za 2 ostatnie semestry do prof. dr. hab. Marka Wołcyrza oraz koordynatora projektu prof. dr. hab. Przemysława Derenia z dopiskiem: NEW LOKS. Osoby wyróżniające się podczas praktyki mogą otrzymać wynagrodzenie za swoją pracę.

Kontakt:

Prof. dr hab. Przemysław Dereń
tel. 71 395 4178, email: P.Deren@int.pan.wroc.pl.

W rzeczywistości, nie znaleziono medycznego opinii, że nawet połowa lud na takiego środka Buy Kamagra Oral Jelly doświadcza skutków ubocznych. Gdy użytkownik odwiedza płeć terapeuty na temat zaburzeń erekcji, powinien on w zasadzie podjęcia szczegółowej historii medycznej, zwrócić szereg testów krwi w celu określenia poziomu cukru we krwi, EKG i zamówić, jeśli masz ponad 50. Każdy lek może powodować niechciane skutki uboczne. Dla niektórych naród skutki uboczne mogą być naprawdę niebezpieczne. Ponadto większość działań niepożądanych różnią się od osoby do osoby. Porozmawiaj z lekarzem na kwestia właściwego pozbywania się leku. Nie daj się leki takie jak Viagra z apteki internetowej, która oferuje pisać recept Kup Kamagra Oral Jelly lub że sprzedaje leki bez recepty.

 

Wyznaczanie temperatury krytycznej monokryształów nadprzewodnika wysokotemperaturowego YBCO metodą zmiennoprądowej podatności magnetycznej

Drukuj

Temat: Wyznaczanie temperatury krytycznej monokryształów nadprzewodnika wysokotemperaturowego YBCO metodą zmiennoprądowej podatności magnetycznej

Opiekun: prof. dr hab. Krzysztof Rogacki

Kontakt: tel. 71 395 4317, email: K.Rogacki@int.pan.wroc.pl

Praktykant uruchomi istniejącą wstawkę do badań podatności magnetycznej w niskich temperaturach wyposażając ją w regulator temperatury. Zestawi aparaturę pomiarową i wykona testy pracy urządzenia w zakresie temperatur od 4 do 150 K. Wykorzystując wstawkę przeprowadzi pomiary podatności magnetycznej w funkcji temperatury dla serii monokryształów domieszkowanych Mo w celu wyznaczenia temperatury przejścia do stanu nadprzewodzącego. 

W rzeczywistości, nie znaleziono medycznego opinii, że nawet połowa pospólstwo na takiego środka Buy Kamagra Oral Jelly doświadcza skutków ubocznych. Gdy użytkownik odwiedza płeć terapeuty na temat zaburzeń erekcji, powinien on w zasadzie podjęcia szczegółowej historii medycznej, zwrócić szereg testów krwi w celu określenia poziomu cukru we krwi, EKG i zamówić, jeśli masz ponad 50. Każdy lek może powodować niechciane skutki uboczne. Dla niektórych naród skutki uboczne mogą być naprawdę niebezpieczne. Ponadto większość działań niepożądanych różnią się od osoby do osoby. Porozmawiaj z lekarzem na kwestia właściwego pozbywania się leku. Nie daj się leki takie jak Viagra z apteki internetowej, która oferuje pisać recept Kup Kamagra Oral Jelly lub że sprzedaje leki bez recepty.

 

Zjawiska krytyczne w dwuwymiarowych układach spinów i fermionów. Podstawy teorii renormalizacji.

Drukuj

Temat: Zjawiska krytyczne w dwuwymiarowych układach spinów i fermionów. Podstawy teorii renormalizacji.

Opiekun: Prof. dr hab. Józef Sznajd

Kontakt: email: J.Sznajd@int.pan.wroc.pl.

Opis: 

Za jedyną wiarygodną metodą opisu zjawisk zachodzących w okolicy punktów krytycznych, oprócz rozwiązań ścisłych, jest uważana grupa renormalizacji. Metoda ta, u której podstaw leży niezmienniczość skali, nie tylko poprawnie opisuje charakter osobliwości w pobliżu punktów przejścia w układach fizycznych i uniwersalność zjawisk krytycznych, ale  pozwala również analizować złożone zjawiska nieredukowalne (emergentne) w innych dziedzinach od biologii i nauki o ziemi do ekonomii i socjologii.

Celem praktyki jest poznanie najprostszej wersji metody grupy renormalizacji i związanych z nią pojęć: osobliwość, skalowanie, punkty stałe czy uniwersalność oraz zastosowanie renormalizacji w przestrzeni rzeczywistej do badania prostych sieciowych układów spinów i fermionów.

W rzeczywistości, nie znaleziono medycznego opinii, że nawet połowa naród na takiego środka Buy Kamagra Oral Jelly doświadcza skutków ubocznych. Gdy użytkownik odwiedza płeć terapeuty na temat zaburzeń erekcji, powinien on w zasadzie podjęcia szczegółowej historii medycznej, zwrócić szereg testów krwi w celu określenia poziomu cukru we krwi, EKG i zamówić, jeśli masz ponad 50. Każdy lek może powodować niechciane skutki uboczne. Dla niektórych osoby skutki uboczne mogą być naprawdę niebezpieczne. Ponadto większość działań niepożądanych różnią się od osoby do osoby. Porozmawiaj z lekarzem na kwestia właściwego pozbywania się leku. Nie daj się leki takie jak Viagra z apteki internetowej, która oferuje pisać recept Kup Kamagra Oral Jelly lub że sprzedaje leki bez recepty.

 


O Instytucie
     O nas
     Dyrekcja i Rada Naukowa
     Struktura organizacyjna
     Badania naukowe
     Historia Instytutu
     Adres i kontakt
Seminaria i konferencje
     Seminaria
     Konferencje

Aktualności
Biuletyn Informacji Publicznej
Dla studentów
     Studium doktoranckie
     Stypend. W. Trzebiatowskiego
     Tematy prac doktorskich
     Tematy prac magisterskich
     Staże i praktyki
     Wizyta w INTiBS
Odnośniki
     Poczta INTiBS
     Biblioteka
     Naukowe bazy danych
     Lab. Wzorca Temp.
     Sieć MSSE

Odnośniki (c.d.)
     Polska Akademia Nauk
     Projekt NEW LOKS
     Projekt PLGrid+
     Projekt SPIN-TECH

Nasze strony wykorzystują informacje zapisywane w urządzeniu użytkownika końcowego (cookies) w minimalnym zakresie (jedynie do zapisania wybranego języka, parametrów wyświetlania strony oraz parametrów sesji w czasie jej trwania). W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień oznacza, że będą one zapisane po stronie przeglądarki.