Plany i projekty badawcze

Drukuj

Plany badawcze na 2016 rok

Zadania kontynuowane
 • 1. Związki semimetaliczne i półprzewodniki z wąską przerwą energetyczną - intrygujące własności fizyczne, poszukiwanie nowych materiałów funkcjonalnych. (Oddział Badań Magnetyków)
 • 2. Badanie własności transportowych, termodynamicznych i magnetycznych nadprzewodników wysokotemperaturowych na  bazie żelaza i miedzi. (Oddział Niskich Temperatur i Nadprzewodnictwa)
 • 3. Silne korelacje w ciele stałym,  molekułach  i układach pułapkowanych  atomów na sieciach  optycznych. (Oddział Teorii Materii Skondensowanej)
 • 4. Badanie struktury elektronowej układów d- i  f- elektronowych oraz półprzewodników. (Oddział Teorii Materii Skondensowanej)
 • 5. Synteza i właściwości fizykochemiczne nowych materiałów funkcjonalnych: mrówczany metali przejściowych z kationami alkiloamoniowymi oraz wanadany, molibdeniany i wolframiany domieszkowane i współdomieszkowane jonami ziem rzadkich.  (Oddział Spektroskopii Optycznej)
 • 6. Badanie procesów obsadzania i relaksacji stanów wzbudzonych lantanowców w matrycach dielektrycznych wzbudzanych ultrakrótkimi impulsami światła. (Oddział Spektroskopii Optycznej)
 • 7. Oznaczenie struktury i lokalnego uporządkowania materiałów funkcjonalnych w skali nanowymiarowej w oparciu o rozpraszanie dyfuzyjne promieniowania rentgenowskiego.  (Oddział Badań Strukturalnych)
 • 8. Otrzymanie nowych materiałów o właściwościach multiferroicznych i oznaczenie mechanizmu przemian fazowych w tych materiałach. (Oddział Badań Strukturalnych)
 • 9. Synteza i charakterystyka nanostrukturalnych, złożonych układów tlenkowych - aktywnych katalizatorów reakcji utleniania i transformacji związków organicznych. (Oddział Chemii Nanomateriałów i Katalizy)
 • 11. Otrzymywanie i własności fizyczne skutterudytów arsenowych wypełnionych ciężkim lantanowcem. (Oddział Badań Magnetyków)
 • 12. Badanie transportu ciepła w kryształach molekularnych i szkłach w stanach polimorficznych. (Oddział Niskich Temperatur i Nadprzewodnictwa)
 • 13. Termodynamika prostych modeli silnie skorelowanych fermionów. Przejścia fazowe w dwupasmowym modelu bezspinowych fermionów na sieci kwadratowej. (Oddział Teorii Materii Skondensowanej)
 • 14. Projektowanie, synteza i charakteryzacja nowoczesnych materiałów funkcjonalnych do zastosowań w fotokonwersji, oświetleniach i sensoryce: ceramiki grafenowe, tlenoazotki, biomateriały aktywowane jonami ziem rzadkich, nanoluminofory. (Oddział Spektroskopii Optycznej)
 • 15. Nowe materiały funkcjonalne otrzymywane na bazie kompleksów organiczno-nieorganicznych. (Oddział Badań Strukturalnych) 
 • 16. Metaloftalocyjaniny jako materiały do wiązania, aktywacji, wymiany lub przebudowy ligandów organicznych.   Otrzymanie i określenie stereochemii pochodnych ftalocyjaniny cynku z N-donorowymi ligandami aromatycznymi (imidazol, metyloimidazol i.t.p.). (Oddział Badań Strukturalnych)

Zadania nowe

 • 1. Badanie charakterystyk metrologicznych wzorcowych termometrów platynowych nowej generacji w zakresie niskich temperatur.(Oddział Niskich Temperatur i Nadprzewodnictwa)

Projekty badawcze realizowane w roku 2015

Łączna liczba wszystkich projektów (I.1-I.3): 31
w tym: rozpoczętych w 2015 r.: 4

Projekt w

Tytuł

Kierownik

Okres realizacji

Przyznane

Instytucja

ramach

projektu

projektu

(rok) od-do

środki

finansująca

I.1

1) Inteligentne nanocząstki do zastosowań w bioobrazowaniu i transporcie leków, UMO-2011/01/D/ST5/05827

Robert Pązik, dr

 

16.12.2011 - 15.12.2016

 

1 037 900,00 zł

 

NCN – SONATA 1

 

2) Pseudoprzerwa w nadprzewodnikach żelazowych, nr UMO-2011/03/B/ST3/00477

Marcin Matusiak, dr hab.

 

20.08.2012 – 19.08.2016

 

205 380,00 zł

 

NCN – OPUS 2

 

3) Efekty kwantowej interferencji w układach z silnie skorelowanymi elektronami, nr UMO-2011/03/D/ST3/02351

Daniel Gnida, dr

 

28.08.2012 – 27.04.2017

 

 

412 852,00 zł

 

NCN – SONATA 2

 

4) Właściwości fizykochemiczne i mechanizmy przemian fazowych indukowanych temperaturą i ciśnieniem w multiferroikach metaloorganicznych typu MOF, nr UMO-2011/03/B/ST5/01019

Mirosław Mączka, prof. dr hab.

 

30.08.2012 – 29.06.2015

 

414 900,00 zł

 

NCN – OPUS 2

 

5) Analiza funkcji spektralnych w układach silnie skorelowanych bozonów, UMO-2011/03/B/ST3/00481

Tadeusz Kopeć, prof. dr hab.

 

31.08.2012 – 30.08.2015

 

262 200,00 zł

 

NCN – OPUS 2

 

6) Domieszkowane lantanowcami nanokoloidalne struktury typu rdzeń-płaszcz: synteza i aktywne modulowanie właściwości spektroskopowych, UMO-2012/05/E/ST/03901

Artur Bednarkiewicz, dr hab. inż.

 

24.01.2013 – 23.01.2018

 

1 240 100,00 zł

 

NCN – SONATA BIS 1

 

7) Otrzymywanie i badanie właściwości nanoapatytów domieszkowanych jonami ziem rzadkich i ich biokompozytów, nr UMO-2012/05/E/ST5/03904

Rafał Wiglusz, dr hab.

 

30.01.2013 – 29.01.2018

 

1 319 000,00 zł

 

NCN - SONATA BIS 1

 

8) Zbadanie zjawiska konwersji energii w górę w polikrystalicznych cztero- i pięciofosforanach domieszkowanych jonami ziem rzadkich, nr UMO-2012/05/N/ST5/02327

Łukasz  Marciniak, dr

 

01.02.2013 - 31.01.2015

 

98 000,00 zł

 

NCN – PRELUDIUM 3

 

9) Nanomateriały przeznaczone do bio-obrazowania czasów życia fluorescencji (NFLBio) nr UMO-212/06/M/ST5/0048

Rafał Wiglusz, dr hab.

 

19.03.2013 – 18.03.2016

 

558 415,00 zł

 

NCN - HARMONIA 3

 

10) Zbadanie mechanizmu szerokopasmowej białej emisji anty-Stokesowskiej w związkach lantanowców, umowa nr UMO-2012/06/A/ST5/00212

Wiesław Stręk, prof. dr hab.

 

21.03.2013 - 20.03.2018

 

2 377 550,00 zł

 

NCN - MAESTRO 3

 

11) Badanie wpływu jonu metalu alkalicznego w związkach MYP2O7 (M = Na, K, Rb, Cs) domieszkowanych jonami Eu3+ na właściwości strukturalne i spektroskopowe oraz na temperaturowe wygaszanie luminescencji, nr UMO-2012/07/N/ST5/01892

Adam Watras, mgr inż.

 

18.06.2013 – 17.06.2015

 

99 810,00 zł

 

NCN – PRELUDIUM 4

 

12) Badanie mechanizmów stabilizacji nanocząstek rutenu w układach Ru-Mox/nośnik, gdzie M -ren lub molibden, UMO-2012/07/B/ST5/02028

Janina Okal, dr hab.

 

24.07.2013 - 23.01.2016

 

575 710,00 zł

 

NCN – OPUS 4

 

13) Własności cieplne materiałów nanokompozytowych na bazie prostych kryształów van der Waalsa, UMO-2013/08/M/ST3/00934

Andrzej Jeżowski, prof. dr hab.

 

13.09.2013 – 12.09.2016

 

496 080,00 zł

 

NCN - HARMONIA 4

 

14) Synteza i właściwości fizykochemiczne związków metaloorganicznych typu MOF o mieszanej walencyjności,
nr UMO-2013/11/B/ST5/01058

 

Mirosław Mączka,

prof. dr hab.

08.08.2014 – 07.08.2017

683 200,00 zł

NCN – OPUS 6

15) Wyznaczenie położenia poziomów 5d jonów lantanowców w przerwie energetycznej krzemianów i glinokrzemianów, UMO-2013/11/N/ST5/01986

Dagmara Stefańska, mgr

16.07.2014- 15.07.2016

99 350,00 zł

NCN – PRELUDIUM 6

16) Badanie procesów relaksacyjnych w półprzewodnikowych związkach potrójnych AgInS2 wykazujących efekt uwięzienia kwantowego z wykorzystaniem techniki czasowo-rozdzielczej spektroskopii femtosekundowej, UMO-2013/11/D/ST5/02989

Bartłomiej Cichy, dr inż.

14.08.2014- 13.08.2016

296 400,00 zł

NCN – SONATA 6

17) Wpływ domieszek jonów optycznie aktywnych oraz pasywacji powierzchni na właściwości spektroskopowe koloidalnych nanokrystalitów NaYF4, UMO-2014/12/T/ST5/00646

Katarzyna Prorok, mgr

1.10.2014- 30.09.2015

66 379,00 zł

NCN – ETIUDA 2

18) Otrzymywanie monokryształów nowych nadprzewodników typu AFe2As2 (A = Ca, Eu) oraz badania ich struktury krystalicznej i właściwości nadprzewodzących i magnetycznych, nr UMO-2011/01/B/ST5/06397

Zbigniew Bukowski, dr

 

01.12.2011 – 31.03.2015

 

295 900,00 zł

 

NCN – OPUS 1

 

19) Badania fazy nematycznej nadprzewodników żelazowych, nr UMO-2014/15/B/ST3/00357

Marcin Matusiak, dr hab.

 

17.07.2015 – 16.07.2018

 

     545 300,00 zł

 

NCN – OPUS 8

 

20) Wytworzenie i zbadanie transferu energii w nowych materiałach typu GGAG w postaci monokrystalicznej i transparentnych nanoceramik, potencjalnie przydatnych do realizacji oświetleni LED

Piotr Paweł Solarz, dr hab.

11.08.2015 - 10.08.2018

766 758,00 zł

NCN – OPUS 8

21) Indukowana polem magnetycznym rekonstrukcja powierzchni Fermiego w układach silnie skorelowanych  elektronów  NCN UMO-2011/03/N/ST3/02989

Łukasz Bochenek, dr

 

20.08.2012 – 19.08.2015

 

 

234 268,00 zł

 

NCN – PRELUDIUM 2

 

22) Poszukiwanie niekonwencjonalnego nadprzewodnictwa w d-elektronowych związkach 1:2:2 na bazie Sc, La, Th i Lu, UMO-2014/13/B/ST3/04544

Adam Pikul, dr hab.

22.01.2015 - 21.01.2018

1 286 100,00 zł

NCN – OPUS 7

23) Synteza i właściwości fizykochemiczne związków kompleksowych lantanowców z ligandami heterocyklicznymi – zastosowanie w transformacji spektralnej i energetycznej ultrakrótkich impulsów światła, nr UMO-2014/15/B/ST5/04730

Jerzy Kazimierz Hanuza, prof.dr hab.

 

10.07.2015 – 09.07. 2018

 

596 640,00 zł

 

NCN – OPUS 8

 

I.2

1) Nowe wydajne luminofory do oświetleń i koncentratorów słonecznych UMOWA NR POIG.01.01.02-02-006/09-00

Przemysław Dereń, dr hab., prof. INTiBS

 

30.12.2009 – 31.10. 2015

 

8 155 192,93 zł

 

MNiSW/NCBiR / Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2) Zapewnienie spójności pomiarowej państwowych wzorców jednostek temperatury nr ID 179275, UMOWA NR PBS1/A9/6/2012

Anna Szmyrka-Grzebyk, dr hab., prof. INTiBS

 

1.10.2012 – 30.09.2015

 

767 000,00 zł

 

NCBiR

3) Utworzenie specjalności „Nanotechnologia w procesach przemysłowych” w ramach studiów doktoranckich z fizyki i chemii ciała stałego prowadzonych w INTiBS PAN we Wrocławiu, UDA-POKL-04.03.00-00-016/12-00

Rafał Wiglusz, dr hab.

 

01.01.2013 – 31.12.2015

 

2 328 014,00 zł

 

NCBiR / Europejski Fundusz Społeczny

 

4) Opracowanie ścieżki komercjalizacji oraz uzyskanie ochrony miedzynarodowej w trybie PCT, dla wynalazków: nanoceramiki magnetycznej oraz metamateriałów z nanoceramiki, PP2/W-19/D-2106/2014

Wiesław Stręk, prof. dr hab.

01.09.2013 – 31.07.2016

427 429,47 zł

NCBiR, Patent Plus 2

5) Platforma Analiz i Archiwizacji Danych (PAAD), POIG.02.03.00-24-109/13

Wiktor Walerczyk, mgr

01.01.2014 – 31.12.2015

1 429 900,00 zł

NCBiR/ Uniwersytet Śląski

I.3

1) NOTED JRP – SIB 10

Research Mobility Grant RMG09

Aleksandra Kowal, dr inż

01.02.2014 – 31.05.2015

10 859,20 euro

EURAMET - EMRP

2) Zastosowanie warstw kompozytowych na bazie związków selenu i siarki domieszkowanych jonami lantanowców jako równoczesnych blokerów UV i koncentratorów luminescencyjnych w ogniwach fotowoltaicznych NANOMAT,  umowa WCB/ 21/II/2014, projekt badawczy nr POIG.01.01.02-02-002/08

Wiesław Stręk, prof. dr hab.

27.02.2014  - 28.08.2015

664 200,00 zł

Wrocławskie Centrum Badań EIT+

3) Pomiary przewodnictwa cieplnego półprzewodników azotkowych i złożonych struktur epitaksjalnych

Andrzej Jeżowski, prof. dr hab.

 

03.01.2012 – 31.05.2015

 

615 000,00 zł

 

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ / Instytut Wysokich Ciśnień PAN


W rzeczywistości, nie znaleziono medycznego opinii, że nawet połowa naród na takiego środka Buy Kamagra Oral Jelly doświadcza skutków ubocznych. Gdy użytkownik odwiedza płeć terapeuty na temat zaburzeń erekcji, powinien on w zasadzie podjęcia szczegółowej historii medycznej, zwrócić szereg testów krwi w celu określenia poziomu cukru we krwi, EKG i zamówić, jeśli masz ponad 50. Każdy lek może powodować niechciane skutki uboczne. Dla niektórych naród skutki uboczne mogą być naprawdę niebezpieczne. Ponadto większość działań niepożądanych różnią się od osoby do osoby. Porozmawiaj z lekarzem na kwestia właściwego pozbywania się leku. Nie daj się leki takie jak Viagra z apteki internetowej, która oferuje pisać recept Kup Kamagra Oral Jelly lub że sprzedaje leki bez recepty.

 
O Instytucie
     O nas
     Dyrekcja i Rada Naukowa
     Struktura organizacyjna
     Badania naukowe
     Historia Instytutu
     Adres i kontakt
Seminaria i konferencje
     Seminaria
     Konferencje

Aktualności
Biuletyn Informacji Publicznej
Dla studentów
     Studium doktoranckie
     Stypend. W. Trzebiatowskiego
     Tematy prac doktorskich
     Tematy prac magisterskich
     Staże i praktyki
     Wizyta w INTiBS
Odnośniki
     Poczta INTiBS
     Biblioteka
     Naukowe bazy danych
     Lab. Wzorca Temp.
     Sieć MSSE

Odnośniki (c.d.)
     Polska Akademia Nauk
     Projekt NEW LOKS
     Projekt PLGrid+
     Projekt SPIN-TECH

Nasze strony wykorzystują informacje zapisywane w urządzeniu użytkownika końcowego (cookies) w minimalnym zakresie (jedynie do zapisania wybranego języka, parametrów wyświetlania strony oraz parametrów sesji w czasie jej trwania). W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień oznacza, że będą one zapisane po stronie przeglądarki.